VOS

&

VENNOTEN

ADVOCATEN


BEZOEKADRES

NIEUWE GRACHT 45-47


POSTBUS 3221

2001 DE HAARLEM


TEL 023 - 5100760

FAX 023 - 5510864


WWW.VVADVOCATEN.NL

INFO@VVADVOCATEN.NL

VOORWAARDEN

Download de voorwaarden als pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN GEHANTEERD DOOR DE ADVOCATEN VAN VOS & VENNOTEN


De maatschap Vos & Vennoten Advocaten wordt gevormd door:
  1. M.A. Decoz, handelende onder de naam M.A. Decoz, advocaat , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59451637;
  2. J.E. Dijk, handelende onder de naam Jan Eelco Dijk Advocaat , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50245813;
  3. D.J. Klock, handelende onder de naam Klock Advocatuur , ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55307043;
  4. de besloten vennootschap Mense Rechten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64600211; en
  5. de besloten vennootschap Mr Ruud Vos Advocatuur B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64561968.
De hiervoor onder 1. tot en met 5. genoemde partijen zullen hierna "de advocaat" genoemd worden.

1.Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever.
1.2 Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de algemene voorwaarden.
1.3 De door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.Overeenkomst

2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en te zijn aanvaard door een advocaat en niet aan de maatschap Vos & Vennoten Advocaten.
2.2 Het is de advocaat te allen tijde toegestaan de opdracht op te zeggen.
2.3 Het is de advocaat steeds toegestaan de rechtsbijstand feitelijk door haar of zijn werknemer of door een andere advocaat te laten verlenen, dit laatste zonder dat er enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en die andere advocaat ontstaat.

3.Vergoeding

3.1 Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen (uur)tarief, te vermeerderen met de overeengekomen opslag voor kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
3.2 De opdrachtgever is voorts gehouden de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke verschotten onverkort aan de advocaat te vergoeden. Onder verschotten worden onder meer verstaan: leges, uittrekselkosten, reproductiekosten, griffierechten en explootkosten.
3.3 De door de advocaat gehanteerde tarieven kunnen jaarlijks worden geindexeerd conform de indexeringscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek afgerond op hele euro's, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving aan de opdrachtgever noodzakelijk is.
3.4 Indien de advocaat rechtshulp verleent op een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is de opdrachtgever gehouden een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, een voorschot op de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage en/of een voorschot op de verschotten op eerste verzoek aan de advocaat te voldoen. Zo lang de eigen bijdrage en/of het voorschot niet is voldaan, is de advocaat bevoegd de rechtshulp op te schorten of de opdracht onmiddellijk te beeindigen.
3.5 Met het geven van de opdracht aan de advocaat draagt de opdrachtgever aan wie rechtshulp wordt verleend op een toevoeging in voormelde zin de vordering voortvloeiende uit enige proceskostenveroordeling over aan de advocaat. De advocaat is bevoegd deze vordering op eigen naam te innen.

4.Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn veertien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.
4.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente, dat wil zeggen de (samengestelde) rente als bedoeld in artikel 6:119 BW of 6:119a BW vermeerderd met drie procent (3 %) verschuldigd zijn.
4.3 Na ommekomst van de betalingstermijn is de advocaat zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. De advocaat is gerechtigd de met die maatregelen gemoeide kosten op de opdrachtgever te verhalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op vijftien procent (15 %) van het verschuldigde tenzij deze kosten hoger zijn.
4.4. Na ommekomst van de betalingstermijn is de advocaat zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling of aanzegging gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen. De advocaat is gerechtigd de kosten gemoeid met die maatregelen integraal, dus in afwijking van enige forfaitaire proceskostenvergoedingsregeling, op de opdrachtgever te verhalen.

5.Toe- en verrekening

5.1 Ongeacht de door de opdrachtgever bij betaling gedane aanwijzing strekken betalingen steeds in de eerste plaats in mindering op kosten als bedoeld in 4.3 en 4.4, in de tweede plaats op de verschenen rente als bedoeld in 4.2 en ten slotte op de declaraties die het langst openstaan.
5.2 Verrekening van enige vordering die de opdrachtgever op de advocaat mocht hebben, is uitgesloten, evenals vervreemding of bezwaring van een dergelijke vordering.

6.Aansprakelijkheid

6.1 De maatschap Vos & Vennoten Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een tekortkoming van de advocaat.
6.2 De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de opdrachtgever op grond van de betreffende opdracht aan de advocaat betaalde bedragen.
6.3 De advocaat is bij een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade dan wel gevolgschade, waaronder meer in het bijzonder doch niet uitsluitend gederfde winst, omzet en gemiste inkomsten begrepen worden, en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden.
6.4 Schade waarvoor de advocaat aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan de advocaat te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
6.5 Iedere vordering ten laste van de advocaat vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
6.6 Indien derden door de advocaat worden ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht, is de advocaat niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige tekortkoming zijdens die derden of enige door die derden veroorzaakte schade.

7.Derdenbeding

7.1 De bestuurder van de rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen, komt een beroep toe op het bepaalde in deze voorwaarden als ware die bestuurder partij bij de overeenkomst van opdracht.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van de bestuurder naast de rechtspersoon-opdrachtnemer is beperkt tot het onder 6.2 bedoelde bedrag.

8.Derdengelden

8.1 Gelden die de advocaat voor de opdrachtgever of derden onder zich houdt, worden bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden V & V Advocaten.
8.2 Over deze gelden wordt geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
8.3 Voor het onder zich houden van deze gelden kan de advocaat een vergoeding rekenen.

9.Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De rechtsverhouding tussen de advocaat en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
9.2 De opdrachtgever is gehouden geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen hem en de advocaat voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur beslecht het geschil bij wijze van arbitrage volgens het ten tijde van het aanhangig maken van het geschil geldende arbitragereglement.
9.3 De advocaat kan geschillen voortvloeiende uit de rechtsverhouding(en) tussen hem en de opdrachtgever zowel voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur als aan de gewone rechter.
9.4 Indien de advocaat er voor kiest een geschil voor te leggen aan de gewone rechter is de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, in alle gevallen bevoegd. De advocaat behoudt zich het recht voor een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

  Haarlem, 2 januari 2016